۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

مرکز همکاری های بین الملل مجتمع فنی تهران

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
مرکز همکاری های بین الملل مجتمع فنی تهران

مرکز همکاری های بین الملل مجتمع فنی تهران

International Cooperation Center

 

این مرکز یکی از واحدهای ستادی مجتمع فنی تهران واقع در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران در سعادت آباد تهران است که مسئولیت اصلی آن برقراری ارتباط بین المللی بین دپارتمانهای آموزشی مجتمع فنی تهران و موسسات معتبر آموزشی دراقصی نقاط جهان می باشد.

  • انجام کلیه مکاتبات بین المللی مورد نیاز دپارتمانهای آموزشی و سایرواحدهای مجتمع فنی تهران، با موسسات خارجی
  • شناسایی نیازهای نوین آموزشی دپارتمان ها جهت برقراری ارتباط و مکاتبات با آن دسته از موسسات آموزشی بین المللی که مایل به همکاری با دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران برای برآورده نمودن آن نیازها می باشند
  • شناسایی و عقد قرارداد با موسسات معتبر آموزشی جهان بمنظور ارائه مفاد آموزشی بین المللی و همچنین به روز رسانی محتوای دوره ها و دروس مورد نظر دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران، و یا معرفی دوره ها و دروس جدید برطبق استانداردهای جهانی همراه با ارائه مدارک و گواهینامه های معتبر بین المللی حضور و یا پایان دوره به آن دسته از دانشپذیران و هنرجویان مجتمع فنی تهران که در دوره های مزبورحضور یافته و یا بطورموفقیت آمیز دوره های مورد نظر را به پایان رسانده اند
  • شناسایی و همکاری با موسسات معتبر آموزشی بین المللی که علاقمند به تاسیس شعب و یا مراکز آموزش در ایران بنام خود و یا با Brand مشترک با مجتمع فنی تهران هستند
  • اخذ نمایندگی از موسسات معتبر آموزشی خارج ازکشور بمنظورارائه برنامه های آموزشی، دوره ها و دروس متعلق به آن موسسات در مجتمع فنی تهران ، بنحوی که منجر به صدور مدارک و گواهینامه های معتبر بین المللی حضور و یا پایان دوره به دانشپذیران و هنرجویان مجتمع فنی تهران گردد
  • عقد قرارداد با موسسات معتبر آموزشی جهان جهت ارائه دوره هایی با سیلابس مشترک و با امکانات و منابع مشترک چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، با این امکان که شرکت کنندگان بتوانند کل دوره و یا قسمتی از آنرا در ایران و قسمت باقیمانده را در خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدارک و گواهینامه های معتبر بین المللی مربوطه گردند
  • عقد قرارداد با موسسات بین المللی متولی آزمونهای رسمی بین المللی جهت اخذ مجوز برگزاری آزمونهای رسمی جهانی درمجتمع فنی تهران با امکان اعطای مدارک و گواهینامه های مربوطه به متقاضیان پس از موفقیت در آزمونها
  • برگزاری تورهای آموزشی درخارج از کشور، شناسایی کلیه رویدادهای (Events) معتبر جهانی در کشورهای مختلف، مانند سمینارها، دوره های آموزشی، نمایشگاه های فناوری و آموزشی، کارگاه های آموزشی، کنفرانس ها، جشنواره ها، همایش ها، و غیره و اعزام گروه های علاقمند به شرکت در رویدادهای مزبور، همراه با صدور گواهینامه های حضور
  • برگزاری رویدادهای (Events) مشترک در قالب Brand مشترک با همکاری موسسات معتبر آموزشی بین المللی در ایران و خارج از کشور
  • دعوت از اساتید و متخصصین خارجی به ایران جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت آموزشی، کارگاه های آموزشی، سمینارها، سخنرانی و غیره