۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

سرفصل های دوره 3D MAX beginners to Advanced

۱-معرفی نرم افزار ۳D Max و تاکید بر کاربردهای آن در رشته های مختلف
۲-بررسی روش نصب و Crack نرم افزار

۳-اشیاء اولیه استاندارد و توسعه یافته
۴- جابجایی، دوران، تغییر مقیاس اشیاء
۵-روش های مختلف copy اشیاء
۶-اصلاح کننده های پارامتریک
۷-آشنایی با اشکال دو بعدی
۸- بررسی دستورات مربوط به اشکال دو بعدی(Editable spline)
۹- بررسی روش های مدلسازی با اشکاب دو بعدی
۱۰- دستورات بخش Compound object
۱۱- استفاده از Editpoly و دستورات مربوط به این اصلاح کننده برای مدلسازی به روش های مختلف

۱۲-آشنایی با تئوری ساخت مواد و برجسته سازی خواص مهم مواد برای طراحی در نرم افزار
۱۳-بررسی فاکتورهای مهم ماده نوع Standard
۱۴- بررسی نقوش(Maps)
۱۵-بررسی انواع مختلف مواد در موتور رندرScanline
۱۶-شناخت کتابخانه مواد

۱۷- بررسی تئوری نورپردازی و مسائل مربوطه در دنیای واقعی
۱۸- شناخت نورهای Standard و خواص آنها
۱۹-انجام نورپردازی طبیعی و مصنوعی در فضای نرم افزار
۲۰- آشنایی با مفهوم روشنایی غیر مشتقیم و روشهای ایجاد ان در نرم افزار
۲۱-Radiosity
۲۲- Light tracer
۲۳- شناسایی نورهای Photometric و خواص آنها
۲۴- شناخت Exposure و استفاده از آن در خروجی

۲۵-بررسی تئوری دوربین (نحوه کارکرد آن) در دنیای واقعی
۲۶- ساخت دوربین به روشهای مختلف و بررسی خواص آن
۲۷- بررسی جلوه های عمق میدان وضوح و تارشدگی در اثر حرکت

۲۸-بررسی تئوری ساخت و ایجاد انیمیشن و نحوه ادراک مغز(خطای دید)
۲۹- ساخت انیمیشن های پارامتریک و تبدیلی
۳۰- انیمیشن روی مسیر
۳۱- بررسی زمان در بخش Time configuration
۳۲- بررسی Track view
۳۳-رندر انیمیشن
۳۴-ساخت جلوه ویژه آتش و مه
۳۵- استفاده از سیستم های ذره ای