۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

سرفصل های دوره JAVA EE 8 programming

سرفصل ها:

معرفی مفهوم پایگاه داده رابطه ای و مزایای استفاده ازآن برای نگهداری اطلاعات

بررسی اعمال شرط ها 

برسی انواع UPDATE ,insert , select ,delete 

معرفی مفهوم تراکنش

بررسی مزایایاستفاده از ORM

معرفی Hibernate , JPA و ...

معرفی ساختار پروژهای وب

معرفی تگ های HTML بررسی CSS و روش استفاده از آن

بررسی روش BOOTSTRAP برای پیاده سازی UI

معرفی GET و POST

پیاده سازی LOGIN و کنترل

بررسی Ajax و روش پیاده سازی آن با ابزارهای مختلف

و ...