۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

پروفایل استاد

زهرا مازندرانی
طراح مد و لباس

مدرس طراحی دوخت، مدرس صنایع دستی و دوخت های سنتی

نفر اول المپیاد کشوری در سال ۹۱ در وزارت کار و تعاون و سازمان فنی و حرفه ای کشور
کسب دیپلم افتخار در سال ۹۰ در وزارت کار و تعاون و سازمان فنی و حرفه ای کشور
کسب دیپلم افتخار در سال ۸۹ در وزارت کار و تعاون و سازمان فنی و حرفه ای کشور
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی نازک دوزی در سال ۸۶
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی ضخیم دوز زنانه در سال ۸۷
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی الگو ساز و برشکار لباس زنانه در سال ۸۷
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی راسته دوز درجه یک در سال ۸۶
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی خیاط لباس های سنتی مازندران در سال ۹۱
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی پداگوژی در سال ۹۲
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی کنده کاری روی سفال در سال ۹۳
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه در سال ۹۳
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی نقش برجستکاری روی سفال در سال ۹۳
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی نقاشی با لعاب روی کاشی در سال ۹۳
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی شلوار دوز در سال ۹۱
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی آیتم های چشنواره مد لباس در سال ۹۶
گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در حرفه ی کارگاه آموزشی آزمون های عملی المپیاد ۹۶
مهارت ICDL یک و دو در سال ۹۸
مدیریت آموزشگاه در سال ۹۸
دانشجو برتر دانشگاه مائده در سال ۹۱
و غیره............

کاردانی تکنولوزی طراحی دوخت

کارشناسی تکنولوژی طراحی دوخت

کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس