۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
info@mftgorgan.ir

پروفایل استاد

عاطفه اسکندری
Excel پیشرفته

همکاری با شرکت آلومینات در سمت کارشناس سیستم 

همکاری با شرکت ماشین سازی تکالن در سمت کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

تدریس دانشگاهی (واحد آموزش علمی کاربردی ماشین سازی اراک در دروس : برنامه ریزی فرایند- مدیریت تولید و عملیات – تحقیق در عملیات 6 و 2 و .... )