۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

پروفایل استاد

راضیه تقی زاده
ICDL , برنامه نویسی C++

* مدرس آموزشگاه های فنی و حرفه ای
* آزمونگر عملی سازمان فنی و حرفه ای
* همکاری در طرح های ایران مهارت مدارس

*برنامه نویسی C و C++ و C# و Java Script و PHP
* طراحی سایت
* نرم افزار گرافیکی Corel
* Excell پیشرفته
-----------------------------------------------------------------------

*کارت مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای گرگان
* مدرک پداگوژی از سازمان فنی حرفه ای گرگان