۰۱۷-۳۲۵۲۶۳۲۶
mftgorganbranch@gmail.com

سرفصل های دوره برنامه نویسی ++C

  • آشنایی با مفهوم برنامه نویسی و زبانهای برنامه نویسی و مفاهیم شی گرایی
  • معرفی زبان C++ و دستورات پایه و شرط و حلقه و ...
  • معرفی توابع و روش استفاده از آنها و بررسی انواع ساختمان داده
  • بررسی روش استفاده از فایل ها
  • آشنایی با ارکان برنامه نویسی شی گرا و پیاده سازی آنها در زبان C++